top of page

Vårt formål

Windy Owners Club skal fremme og ivareta
interessene til eiere av Windy båter. 

VEDTEKTER FOR WINDY OWNERS CLUB 

 

Enstemmig vedtatt på årVEDTEKTER FOR WINDY OWNERS CLUB smøtet den 1. oktober 2021

 

NAVN

§ 1.

Klubbens fulle navn er WINDY OWNERS CLUB, org. nr. 822 516 742 

KLUBBENS FORMÅL

§ 2.

Klubbens formål er å fremme og ivareta interessene til eiere av Windy-båter. Formålet oppnås ved å fremme merkets anseelse og popularitet gjennom deling av informasjon, sosiale tiltak og samarbeid med produsent, forhandlere og andre med felles interesser knyttet til å eie og bruke Windy-båter.

 

KVALIFIKASJONER FOR MEDLEMSKAP

§ 3.

Enhver som sympatiserer med klubbens formålsparagraf og har interesse for Windy-båter kan bli medlem i klubben.

 

MEDLEMSKAP

§ 4.

Klubben har to typer medlemmer:

1) A-medlem, ordinært medlem

2) Æresmedlem

Et enstemmig styre har anledning til å utnevne æresmedlemmer; personer som gjennom sitt arbeid overfor klubben eller Windy-båter har gjort en særskilt innsats. Et æresmedlem har alle de rettigheter som gjelder for betalende medlemmer.
 

§ 5.

Klubben kan, gjennom enstemmig styrevedtak, ekskludere medlemmer, avvise søknader om medlemskap, samt nekte fornyelse av medlemskap.
 

§ 6.

Medlemskap i klubben innebærer aksept av klubbens vedtekter.

 

MEDLEMSKONTINGENT

§ 7.

Kontingent skal fastsettes på generalforsamling for ett år av gangen. Kontingenten bestemmes et år i forveien.

a) Når betalingsinformasjon er utsendt forfaller kontingenten til betaling, og må være klubben i hende innen angitt forfallsdato.

b) Medlemskapet opphører hvis medlemmet ikke har betalt innen forfallsdato og etter én betalingspåminnelse, med mindre styret har mottatt akseptabel begrunnelse.  
 

KLUBBENS STYRE

§ 8.

Klubben skal ledes av et av medlemmene valgt styre.

a) Alle medlemmer og kun disse har rett til å stille til valg.

b) I styret skal det sitte minimum tre personer. Styret konstituerer seg selv og utnevner den de finner best egnet til henholdsvis styreleder og økonomiansvarlig. 

c) Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. 

Ved ekstraordinære avganger kan verv i styret velges inn for bare ett år. 

d) Styreleder skal ved hjelp av styret tilsette personell til å ta hånd om spesielle arbeidsoppgaver, for eksempel web-redaktør, arrangementsansvarlig, med videre. På samme måte kan styreleder ved hjelp av styret også avsette allerede tilsatt personell.

e) Styrets medlemmer har taushetsplikt. Dette medfører at man ikke skal distribuere interne styredokumenter, e-post utveksling eller meningsutvekslinger foretatt mellom styremedlemmene, til klubbens medlemmer utover styrereferatet.

f) Når man er valgt inn i styret, skal man være lojal ovenfor andre styremedlemmer for å bevare og beskytte styrets integritet. Representanten skal stemme etter sin egen overbevisning for hva som er best for flertallet av klubbens medlemmer. 

 

STYRETS ARBEID

§ 9.

Styret representerer klubben utad. Dets beslutninger og utsagn skal alltid være til medlemmenes beste. Medlemmer av styret eller andre med verv i klubben, skal avstå fra handlinger som kan skade klubbens omdømme. Styret har gjennom sitt arbeid ansvar for at klubbens formål, pkt.2 følges. Styret må vise seg sin tillit verdig ved å:

a) Ivareta klubbens eiendom eller eiendeler etter beste skjønn og evne.

b) Ikke fremme personlige interesser i klubbens navn.

c) Ikke ha personlig vinning i kraft av sin stilling.

Selskaper som eies, ledes eller på annen måte har nær tilknytning til tillitsvalgte i klubben, kan som hovedregel ikke inngå betalt samarbeid med eller utføre betalte oppdrag for klubben. Dersom styret skulle ønske å gjøre unntak fra denne hovedregelen skal forslaget drøftes i styret og vedtas enstemmig før eventuelle avtaler inngås.

Dersom det skal kjøpes varer eller tjenester på klubbens vegne fra eksterne selskaper til en estimert verdi over 30 000,- skal det som hovedregel innhentes minst 2 tilbud på varen eller tjenesten, dersom det er grunn til å anta at tilsvarende vare eller tjeneste kan leveres av flere tilbydere. Styret skal velge leverandør ut fra en totalvurdering av pris og kvalitet på tilbudene.

Styremedlem med økonomiansvar kan signere for inntil kr 10 000. For større beløp kreves styreleders signatur i tillegg.

Styret håndhever §18 og utpeker moderatorer til klubbens Facebooksider og nettsider.


 

VALG AV STYREREPRESENTANTER

§ 10.

Alle valg etter denne paragraf skjer skriftlig. Dersom det ikke er flere kandidater enn det er ledige verv, kan valgene skje ved akklamasjon. Sittende styre forestår gjennomføringen av valget.

c) Styret fungerer også som valgkomité. Det er ikke krav til revisjon, men behov for revisor vurderes ved hver generalforsamling.
 

STYREMØTER OG STYREINSTRUKS

§ 11.

Styremøter skal holdes i henhold til punktene nedenfor.

a) Styremøter skal finne sted så ofte klubbens aktiviteter gjør det nødvendig.

b) Uenighet avgjøres ved avstemming. I tilfelle uavgjort avstemming skal styrets leder ha 1 ekstra (utslagsgivende) stemme.

c) Dersom det er påkrevd kan styret beslutte å invitere spesialpersonell til å delta i styremøtene.

d) Det skal føres protokoll og referat fra styremøtene.


 

GENERALFORSAMLING

§ 12.

Klubbens høyeste organ er Årsmøtet. 

a) Styret fastsetter tid og sted for Årsmøtet.

b) Innkalling til Årsmøtet skal sendes medlemmene senest 30 dager før møtedagen.

c) Medlemmer som ønsker spesielle ting tatt med på dagsordenen i Årsmøtet, skal meddele dette skriftlig senest 10 dager før møtet. Agenda for Årsmøtet med innkommende forslag legges ut i sin helhet på klubbens Facebook-side eller hjemmeside merket med Årsmøte senest 5 dager før generalforsamlingen finner sted.

d) Hvert medlem har 1 stemme, ved uavgjort avstemming har formannen 2 stemmer. Hvert medlem kan maksimalt medbringe 4 fullmakter.

e) Årsmøtet velger i tillegg til formann og styre også revisor hvis det er vedtatt at revisor skal velges.

f) Hvis mulig legges innstilling til nytt styre, sammen med en kort presentasjon av personene, legges ut på klubbens hjemmeside merket Årsmøte senest 5 dager før Årsmøtet finner sted.

g) Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes om dette besluttes som styrevedtak, eller om ønske om sådan presenteres styret skriftlig, signert minimum 10 % av medlemmene.

 

ENDRINGER

§ 13

Endringer eller tilføyelser i KLUBBENS VEDTEKTER avgjøres i Årsmøte med minimum 2/3 flertall.

 

VALGKOMITÉEN OG DETS ARBEID

§ 14

Styret fungerer også som valgkomité. Komiteéns oppgave er å finne egnede kandidater med nødvendig kompetanse til Windy Owners Club valgte organer. Komitéen skal arbeide aktivt og synlig gjennom hele året for å finne kandidater som best mulig kan løse de oppgaver klubben står overfor. 

 

FACEBOOK OG NETTSIDER

§ 18.

Klubben har etablert en side på Facebook og nettsiden windyownersclub.no og .com. Styret har ansvar for å påse at sidenes innhold ikke er av en art som er lovstridig eller i uoverensstemmelse med hva som er alminnelig praksis for lignende sider. 

 

ERSTATNING FOR FAKTISKE UTGIFTER

§ 19.

Medlemmer av styret eller andre med spesielle oppgaver i klubben gis ingen økonomisk kompensasjon for arbeidet, men gis erstatning for nødvendige dokumenterte faktiske utgifter i forbindelse med utførelsen av oppgaver pålagt dem av styret. Det skal vises moderasjon i forhold til å påføre klubben utgifter.

 

AVDELINGER

§ 20.

Windy Owner Club åpner for å etablere avdelinger i andre land eller lokalt hvor det tas initiativ.

Enstemmig vedtatt på årsmøtet den 1. oktober 2021

 

NAVN

§ 1.

Klubbens fulle navn er WINDY OWNERS CLUB, org. nr. 822 516 742 

KLUBBENS FORMÅL

§ 2.

Klubbens formål er å fremme og ivareta interessene til eiere av Windy-båter. Formålet oppnås ved å fremme merkets anseelse og popularitet gjennom deling av informasjon, sosiale tiltak og samarbeid med produsent, forhandlere og andre med felles interesser knyttet til å eie og bruke Windy-båter.

 

KVALIFIKASJONER FOR MEDLEMSKAP

§ 3.

Enhver som sympatiserer med klubbens formålsparagraf og har interesse for Windy-båter kan bli medlem i klubben.

 

MEDLEMSKAP

§ 4.

Klubben har to typer medlemmer:

1) A-medlem, ordinært medlem

2) Æresmedlem

Et enstemmig styre har anledning til å utnevne æresmedlemmer; personer som gjennom sitt arbeid overfor klubben eller Windy-båter har gjort en særskilt innsats. Et æresmedlem har alle de rettigheter som gjelder for betalende medlemmer.
 

§ 5.

Klubben kan, gjennom enstemmig styrevedtak, ekskludere medlemmer, avvise søknader om medlemskap, samt nekte fornyelse av medlemskap.
 

§ 6.

Medlemskap i klubben innebærer aksept av klubbens vedtekter.

 

MEDLEMSKONTINGENT

§ 7.

Kontingent skal fastsettes på generalforsamling for ett år av gangen. Kontingenten bestemmes et år i forveien.

a) Når betalingsinformasjon er utsendt forfaller kontingenten til betaling, og må være klubben i hende innen angitt forfallsdato.

b) Medlemskapet opphører hvis medlemmet ikke har betalt innen forfallsdato og etter én betalingspåminnelse, med mindre styret har mottatt akseptabel begrunnelse.  
 

KLUBBENS STYRE

§ 8.

Klubben skal ledes av et av medlemmene valgt styre.

a) Alle medlemmer og kun disse har rett til å stille til valg.

b) I styret skal det sitte minimum tre personer. Styret konstituerer seg selv og utnevner den de finner best egnet til henholdsvis styreleder og økonomiansvarlig. 

c) Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. 

Ved ekstraordinære avganger kan verv i styret velges inn for bare ett år. 

d) Styreleder skal ved hjelp av styret tilsette personell til å ta hånd om spesielle arbeidsoppgaver, for eksempel web-redaktør, arrangementsansvarlig, med videre. På samme måte kan styreleder ved hjelp av styret også avsette allerede tilsatt personell.

e) Styrets medlemmer har taushetsplikt. Dette medfører at man ikke skal distribuere interne styredokumenter, e-post utveksling eller meningsutvekslinger foretatt mellom styremedlemmene, til klubbens medlemmer utover styrereferatet.

f) Når man er valgt inn i styret, skal man være lojal ovenfor andre styremedlemmer for å bevare og beskytte styrets integritet. Representanten skal stemme etter sin egen overbevisning for hva som er best for flertallet av klubbens medlemmer. 

 

STYRETS ARBEID

§ 9.

Styret representerer klubben utad. Dets beslutninger og utsagn skal alltid være til medlemmenes beste. Medlemmer av styret eller andre med verv i klubben, skal avstå fra handlinger som kan skade klubbens omdømme. Styret har gjennom sitt arbeid ansvar for at klubbens formål, pkt.2 følges. Styret må vise seg sin tillit verdig ved å:

a) Ivareta klubbens eiendom eller eiendeler etter beste skjønn og evne.

b) Ikke fremme personlige interesser i klubbens navn.

c) Ikke ha personlig vinning i kraft av sin stilling.

Selskaper som eies, ledes eller på annen måte har nær tilknytning til tillitsvalgte i klubben, kan som hovedregel ikke inngå betalt samarbeid med eller utføre betalte oppdrag for klubben. Dersom styret skulle ønske å gjøre unntak fra denne hovedregelen skal forslaget drøftes i styret og vedtas enstemmig før eventuelle avtaler inngås.

Dersom det skal kjøpes varer eller tjenester på klubbens vegne fra eksterne selskaper til en estimert verdi over 30 000,- skal det som hovedregel innhentes minst 2 tilbud på varen eller tjenesten, dersom det er grunn til å anta at tilsvarende vare eller tjeneste kan leveres av flere tilbydere. Styret skal velge leverandør ut fra en totalvurdering av pris og kvalitet på tilbudene.

Styremedlem med økonomiansvar kan signere for inntil kr 10 000. For større beløp kreves styreleders signatur i tillegg.

Styret håndhever §18 og utpeker moderatorer til klubbens Facebooksider og nettsider.


 

VALG AV STYREREPRESENTANTER

§ 10.

Alle valg etter denne paragraf skjer skriftlig. Dersom det ikke er flere kandidater enn det er ledige verv, kan valgene skje ved akklamasjon. Sittende styre forestår gjennomføringen av valget.

c) Styret fungerer også som valgkomité. Det er ikke krav til revisjon, men behov for revisor vurderes ved hver generalforsamling.
 

STYREMØTER OG STYREINSTRUKS

§ 11.

Styremøter skal holdes i henhold til punktene nedenfor.

a) Styremøter skal finne sted så ofte klubbens aktiviteter gjør det nødvendig.

b) Uenighet avgjøres ved avstemming. I tilfelle uavgjort avstemming skal styrets leder ha 1 ekstra (utslagsgivende) stemme.

c) Dersom det er påkrevd kan styret beslutte å invitere spesialpersonell til å delta i styremøtene.

d) Det skal føres protokoll og referat fra styremøtene.


 

GENERALFORSAMLING

§ 12.

Klubbens høyeste organ er Årsmøtet. 

a) Styret fastsetter tid og sted for Årsmøtet.

b) Innkalling til Årsmøtet skal sendes medlemmene senest 30 dager før møtedagen.

c) Medlemmer som ønsker spesielle ting tatt med på dagsordenen i Årsmøtet, skal meddele dette skriftlig senest 10 dager før møtet. Agenda for Årsmøtet med innkommende forslag legges ut i sin helhet på klubbens Facebook-side eller hjemmeside merket med Årsmøte senest 5 dager før generalforsamlingen finner sted.

d) Hvert medlem har 1 stemme, ved uavgjort avstemming har formannen 2 stemmer. Hvert medlem kan maksimalt medbringe 4 fullmakter.

e) Årsmøtet velger i tillegg til formann og styre også revisor hvis det er vedtatt at revisor skal velges.

f) Hvis mulig legges innstilling til nytt styre, sammen med en kort presentasjon av personene, legges ut på klubbens hjemmeside merket Årsmøte senest 5 dager før Årsmøtet finner sted.

g) Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes om dette besluttes som styrevedtak, eller om ønske om sådan presenteres styret skriftlig, signert minimum 10 % av medlemmene.

 

ENDRINGER

§ 13

Endringer eller tilføyelser i KLUBBENS VEDTEKTER avgjøres i Årsmøte med minimum 2/3 flertall.

 

VALGKOMITÉEN OG DETS ARBEID

§ 14

Styret fungerer også som valgkomité. Komiteéns oppgave er å finne egnede kandidater med nødvendig kompetanse til Windy Owners Club valgte organer. Komitéen skal arbeide aktivt og synlig gjennom hele året for å finne kandidater som best mulig kan løse de oppgaver klubben står overfor. 

 

FACEBOOK OG NETTSIDER

§ 18.

Klubben har etablert en side på Facebook og nettsiden windyownersclub.no og .com. Styret har ansvar for å påse at sidenes innhold ikke er av en art som er lovstridig eller i uoverensstemmelse med hva som er alminnelig praksis for lignende sider. 

 

ERSTATNING FOR FAKTISKE UTGIFTER

§ 19.

Medlemmer av styret eller andre med spesielle oppgaver i klubben gis ingen økonomisk kompensasjon for arbeidet, men gis erstatning for nødvendige dokumenterte faktiske utgifter i forbindelse med utførelsen av oppgaver pålagt dem av styret. Det skal vises moderasjon i forhold til å påføre klubben utgifter.

 

AVDELINGER

§ 20.

Windy Owner Club åpner for å etablere avdelinger i andre land eller lokalt hvor det tas initiativ.

bottom of page